1967 – Riksdag, Riksgatan Stockholm, Svezia

1967

Riksdag, Riksgatan Stockholm, Svezia

Annunci